Kế hoạch tổ chức giao lưu bóng chuyền nữ CB – GV – NV nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

    C Ñ NGAØNH GD KHAÙNH HOAØ                           COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

CÑCS TRÖÔØNG NGUYEÃN THAÙI HOÏC                             ÑOÄC LAÄP – TÖÏ DO – HAÏNH PHUÙC

                                       

                                                                           Diên Khánh, ngày 29 tháng10 năm 2018

KEÁ HOAÏCH

Tổ chức giao lưu bóng chuyền nữ CB – GV – NV

nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

 

  • Thöïc hieän nhieäm vuï naêm hoïc 2018 – 2019
  • Thöïc hieän chæ ñaïo cuûa Hieäu tröôûng tröôøng THPT Nguyeãn Thaùi Hoïc

Coâng ñoaøn tröôøng THPT Nguyeãn Thaùi Hoïc laäp keá hoaïch hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

I. Muïc ñích:

- Kæ nieäm caùc ngaøy leã lôùn trong naêm.

- Taïo döïng phong traøo reøn luyeän theå duïc theå thao  giuùp cho cô theå coù söùc khoeû ñeå lao ñoäng vaø laøm vieäc toát hôn.

- Taïo ñieàu kieän vaø cô hoäi ñeå caùc giaùo vieân trong tröôøng giao löu, hoaø nhaäp vôùi phong traøo cuûa tröôøng, vôùi caùc ñoàng nghieäp. Đồng thời là dịp để tuyển chọn các vận động viên chuẩn bị tham gia giao lưu hội thao công đoàn khối phía Nam vào ngày 13/01/2019.

II. Noäi dung:  Thi đấu bóng chuyên nữ giữa các đội

  • Ñoái töôïng: Toaøn theå nCB – GV - CNV trong tröôøng
  • Ñòa ñieåm: Taïi sân tröôøng THPT Nguyeãn Thaùi Hoïc
  • Thôøi gian : vào lúc 16h00, ngaøy 3/11/ 2018 và 10/11/2018 ( Thứ 7)
  •  Gồm có 5 đội, mỗi đội tuyển chọn 6 VĐV nữ tham gia.

       + Đội 1: Tổ Toán – tin

       + Đội 2: Tổ Lý – hóa

       + Đội 3: Tổ Văn + Sinh - CN

       + Đội 4: Sử – địa – công dân + Hành chính

       + Đội 5: Tiếng anh + Thể dục – QP

* Thể lệ: Các đội bốc thăm ( trước 16h00 ngày 3/11/2018) và thi đấu loại trực tiếp, mỗi hiệp đánh 15 qủa bóng.

  • Cô caáu giaûi thöôûng:

 1 nhaát: 200 000 ñoàng; 1 nhì: 150 000 ñoàng; coøn laïi ñoàng giaûi ba: 100 000 ñoàng

  • Ban trọng tài:  Nhóm nam của tổ TD – QP.

 Lưu ý:

            Giải thưởng sẽ trao vào ngày tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

            Các đội tự tuyển chọn vận động viên và lên kế hoạch tập luyện .

                                                                                                                                                          

                                                                                              TM. BCH COÂNG ÑOAØN

                       PHÓ  HIỆU TRƯỞNG                                                               Chuû tòch

 

 

 

                              Nguyễn Phát

                                                                                       Hà Thúc Khoan

 

 

 

Nơi nhận:                                                                  

- Chi bộ để biết;

- Trường THPT Nguyễn Thái Học để phối hợp;

- Các Tổ trưởng công đoàn;

- Lưu VP.

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 99
Tháng 10 : 581
Năm 2020 : 16.273