Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài viết trình bày nội dung cơ bản về cấu tạo vỏ nguyên tử

 BÀI 4: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ.

 A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

   I. SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ: Theo quan điểm hiện đại, các electron chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân nguyên tử trên những quỹ đạo không xác định tạo thành vỏ nguyên tử.

   II. LỚP ELECTRON VÀ PHÂN LỚP ELECTRON:

1. Lớp electron:

- Các electron trong nguyên tử chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao và xếp thành từng lớp.

- Lớp electron: Gồm những e có mức năng lượng gần bằng nhau.

Số thứ tự lớp (n)

1

2

3

4

Tên lớp

K

L

M

N

 

 

 

*Lưu ý: - n càng lớn có năng lượng càng cao hơn

    2. Phân lớp electron:

- Các e trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau

- Các phân lớp được kí hiệu bằng chữ cái thường : s,p, d, f

     + Lớp K ( n=1) có 1 phân lớp: 1s

     + Lớp L (n=2) có 2 phân lớp: 2s, 2p

     + Lớp M (n=3) có 3 phân lớp: 3s,3p,3d

     + Lớp N (n=4) có 4 phân lớp: 4s,4p,4d,4f

-Các electron ở phân lớp s gọi là electron s, tương tự ep, ed,…

III. SỐ ELECTRON TỐI ĐA TRONG MỘT PHÂN LỚP, LỚP:

1. Số electron tối đa trong một phân lớp :

 

Phân lớp s

Phân lớp p

Phân lớp d

Phân lớp f

Số e tối đa

2

6

10

14

-Phân lớp đã đủ số electron tối đa gọi là phân lớp electron bão hòa.

2.Số electron tối đa trong một lớp :

STT lớp e

n=1

n=2

n=3

n=4

Tên lớp

K

L

M

N

Các phân lớp

1s

2s

2p

3s

3p

3d

4s

4p

4d

4f

Số e tối đa trên phân lớp

2

2

6

2

6

10

2

6

10

14

Số e tối đa trên lớp ( 2n2)

2

8

18

32

Phân bố e trên các phân lớp

1s2

2s22p6

3s23p63d10

4s24p64d104f14

 

24

 

Mg

12

14

N

7

-Lớp electron đã đủ số e tối đa gọi là lớp e bão hòa.

 

Ví dụ 1 : Xác định số lớp electron của các nguyên tử

* Nguyên tử N: số e= 7, phân bố trên lớp K: 2e, lớp L: 5e Þ N có 2 lớp e

* Nguyên tử Mg: số e= 12, phân bố trên lớp K: 2e , lớp L: 8e, lớp M: 2 e Þ  Mg có 3 lớp e

Ví dụ 2: Trong nguyên tử A, các e được phân bố trên 2 lớp, lớp thứ 2 có 7e. Tìm số đơn vị điện tích hạt nhân của A.

Lớp thứ nhất ( lớp K): có 2e

Lớp thứ hai ( lớp L): có 7e

Þ Nguyên tử A có 9e Þ Số đơn vị điện tích hạt nhân là 9

B. LUYỆN TẬP

Câu 1: Kí hiệu của các phân lớp e không đúng

     A. 1p, 2d                     B. 1s, 2p                         C. 2p, 3d                        D. 2s, 4f

Câu 2:  Lớp có e liên kết chặt chẽ nhất với hạt nhân và có năng lượng thấp nhất là

     A.   Lớp K                       B.  Lớp L                   C.   Lớp  M                 D.  Lớp N

Câu 3: Mức năng lượng của các electron trên các phân lớp s, p, d thuộc cùng một lớp được xếp theo thứ tự :

    A. d < s < p.    B. p < s < d.       C. s < p < d                          D. s < d < p.

Câu 4: Kí hiệu phân lớp sai

    A. 2p                                 B. 3d                           C. 4f                            D. 2d

Câu 5: Dãy gồm các phân lớp electron đã bão hòa là

    A. s1, p3, d7, f9                  B. s2, p6, d10, f12          C. s2, p4, d8, f14               D. s2, p6, d10, f14

Câu 6: Ở phân lớp 3d số electron tối đa là:

   A. 14                             B. 10                              C. 6                                D. 18

Câu 7: Trong nguyên tử X các e được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 8e. Điện tích hạt nhân của nguyên tử X là:

    A. 16+                          B. 10+                            C. 18+                            D. 8+

Câu 8. Ng tử Clo có 17 e, ở phân lớp có mức năng lượng cao nhất, nguyên tử clo có
    A. 7e                                   B. 5 e                           C. 17e                         D . 2e

Câu 9. Trong nguyên tử nguyên tố X có 3 lớp e, ở lớp e ngoài cùng có 4 e. Số proton của nguyên tử đó là

    A.  10                        B.  12                           C.  14                         D.    12

Câu 10: Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 7 electron . Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là

    A. 7.                            B. 9.                                      C. 15.                        D. 17.

Câu 11: Một nguyên tử X có số hiệu nguyên tử Z =19. Số lớp electron trong nguyên tử X là

      A. 4                                 B. 5                               C. 3                            D. 6

 Câu 12: Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là:

       A. 2.      B. 5             C. 9         D. 11

Câu 13: Nguyên tử X có tổng số hạt p,n,e là 34 và số khối là 23. Số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng lần lượt là                              

  A. 3 & 1            B. 2 & 1                   C. 4 & 1                 D. 1 & 3

 

Tác giả: Võ Minh Thiên
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 113
Hôm qua : 224
Tháng 11 : 9.419
Năm 2021 : 38.420